Astudiaethau Achos

The CPE team were able to offer us a level of specialist expertise that we simply would not have access to “in‐house”. Results were offered through review meetings and further work was progressively staged after these reviews. This process streamlined the Project very effectively and has provided an engineering solution that may have taken several iterative steps had we not had this additional expertise to hand. The CPE team were enthusiastic and were able to communicate with us at exactly the right level to extract the information they needed to assist us. We are very pleased with the project outcome.

Robertson Geo Ltd
Paul Worthington, Engineering & Development Manager

The work done by the Bangor CPE team has allowed us to redefine our goals and we believe will produce the solution we seek to create a ground-breaking technology in the field of UVC light disinfection which can be used in the presence of humans without damaging them.

UVC Tech Ltd
Peter Rutter, Director

Doing this CPE collaboration was fantastic. I would never have looked at this as a modality for my business until I did this project and with CPE’s expertise it really opened up my eyes to the world of colour and light. I am really excited to take this to the next phase and to see where this could go as I believe this will be one of the most sought-after modalities in the future.

The Willows Holistic Therapies
Sarah Maitland-Price, Owner

“Y prosiect deufis, a'i redeg yn esmwyth i'w gasgliad. Bellach mae gennym ddealltwriaeth gryfach o lawer o'r hyn a oedd yn bosibl i'n cysyniad cynnyrch optegol ac rydym eisoes wedi nodi'r cyfle dilynol i fanteisio ar gyfleuster cotio gwactod CAFf.”

AVoptics
Malcolm Watson (Prif Beiriannydd Ymchwil), AVoptics Ltd

Fe gawsom ni, yn Mon Naturals, argraff arbennig o dda o CAFf a galluoedd y prosiect. Unwaith ‘roedden ni wedi cytuno y posibilrwydd o gyd-weithio, gyda’r Tîm, gosodwyd prosiect yn ei le yn ddi-oed ac ‘roedd yn weithredol mhen dim. ‘Roedd y broses yma’n effeithiol ac yn ein rhyddhau i ganolbwyntio ar y prosiect ei hun yn hytrach na’r gwaith papur yn ei gylch. O’r cychwyn cyntaf, bu hyn yn brofiad positif a ‘dwi’n dra diolchgar I’r Tîm am eu proffesionoldeb

Mon Naturals
Ianto Jones, Director

Mae bod yn gwmni newydd bychan yn y Sector Amgylcheddol yn eithaf heriol wrth geisio cyngor a chymorth i hybu cysyniadau cychwynnol. Fe ddefnyddiom y rhyngrwyd i ddod o hyd i ffynonellau ariannu a bu i Innovate UK ein rhoi mewn cysylltiad gyda CAFf. Arweiniodd hyn i gydweithrediad cynnar fu’n fuddiol ei fewnbwn syniadol a gallu technegol, ac i hybu ein cysyniadau cychwynnol i gyflwr a chymal prototeip ar gyfer ariannu pellach. Gwnaethpwyd y trefniadau gweinyddol yn rhwydd a heb y math yma o gymorth academaidd, byddai’r prosiect wedi cael ei oedi yn ddi-ben-draw hyd nes y bydde digon o amser ac arian i’w ganiatau.

Enviro 365
Tony Powell, Managing Director

Mae gweithio gyda'r tîm CPE wedi cynorthwyo Grafmarine i ail-werthuso ei brosesau gweithgynhyrchu gan ddefnyddio technoleg ffotoneg, gan arwain at gyflawni datblygiad cynnyrch gwell, cydweithrediad agosach yn y gadwyn gyflenwi gyda chyflenwyr busnesau bach a chanolig yng Nghymru a'r sylweddoliad bod arloesedd yn strategaeth greiddiol i'n twf

Grafmarine
Martin Leigh, Director

Mae tîm CPE Prifysgol Bangor wedi buddsoddi llawer o amser ac adnoddau i ddatrys y broblem hon drwy weithredu ffotoneg a rhaglennu unigryw yn llwyddiannus. Mae Welsh Slate yn edrych ymlaen at ddatblygu'r prosiect ymhellach gyda Phrifysgol Bangor, gyda'r nod o wella manwl gywirdeb a gweithredu adnabod patrymau, gan sicrhau y bydd y system yn gallu rhedeg yn llwyddiannus yn yr amgylchedd cynhyrchu

Welsh Slate
Dylan Evans, Project Engineer

Mae'r astudiaeth ddichonoldeb yr ymgymerwyd â hi drwy CPE wedi ein galluogi ni i sicrhau gyda hyder yr offer a'r gyllideb i'r cyflenwad pŵer drwy ffotofoltäig er mwyn datblygu ein prosesau i wneud cynnydd gyda cham cyntaf ein treialon yn Namibia. Yn amodol ar lwyddiant y treialon hyn, byddem yn awyddus i weithio gyda'r tîm eto i adnabod gofynion ffotofoltäig wrth i ni ehangu

Steam Bio
Huw Parry, Managing Director

Rydym yn credu'n gryf mai marcio nano gan ddefnyddio ysgrifellu laser, gyda ffotoneg i farcio'r diemwntau yn unigryw mewn ffordd annistrywiol, yw'r ateb ar gyfer olrhain ac adnabod diogel. Mae gweithio gyda phartner CPE sef Prifysgol Bangor wedi dangos yn glir bod hyn yn bosibl yn eu hastudiaeth ddichonoldeb, a byddem yn edrych ymlaen at weithio gyda nhw eto i archwilio'r broses arloesol hon yn llawn.

Diamond Centre Wales
Kelvin James, Rheolwr Gyfarwyddwr
cyWelsh